Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ( „VOP“) uplatňované pri zmluvách uzatváraných so spoločnosťou RES Promotion, s.r.o. pri internetovom obchode, t.j. pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku

I. Označenie predávajúceho

1.1. Predávajúcim tovaru pri kúpnych zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.res.sk je spoločnosť :RES Promotion, s.r.o. so sídlom: Jarmočná 2, 040 01 Košice IČO: 46 998 594 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka č. 31659/V

1.2. Bankové spojenie predávajúceho je : 3110652257/0200. DIČ predávajúceho je:2023699315, IČ DPH: SK2023699315.

1.3. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je: res@res.sk Tel. číslo predávajúceho je: +421 55/6770 111

II. Úvodné ustanovenia

2.1. Má sa za to, že zmluvy pri predaji tovaru uzatvárané s predávajúcim na diaľku – pri internetovom obchode predávajúceho sú uzatvárané podľa Občianskeho zákoníka Slovenskej republiky ( zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ako zmluvy o predaji tovaru v obchode, a to bez ohľadu na to, či je kupujúcim fyzická osoba, alebo právnická osoba. Predpokladá sa, že kupujúci použije kúpený tovar pre svoju vlastnú potrebu, alebo pre potrebu členov svojej domácnosti.

2.2. Tieto VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané s právnickými osobami, ktoré tovar mienia použiť na inú ako vlastnú potrebu, t.j. napr. so subjektami, ktoré vykonávajú veľkoobchodnú činnosť ( predávajú tovar konečným spotrebiteľom).   Na zmluvy uzatvárané s právnickými osobami – podnikateľmi alebo fyzickými osobami – podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti sa aplikuje výlučne Obchodný zákonník.

2.3. VOP rešpektujú práva kupujúceho ( spotrebiteľa) zakotvené v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sú nepretržite zverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.res.sk. Má sa teda za to, že predávajúci si riadne a včas splnil všetky svoje informačné povinnosti podľa zákona č. 102/ 2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.4. Konkrétne práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzťahujúce sa na proces uzatvárania kúpnej zmluvy, obsah kúpnej zmluvy, ako aj ukončenie tejto zmluvy a iné s tým súvisiace záležitosti sa spravujú týmito VOP, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak.

2.5. Kupujúci je povinný oboznámiť sa so znením týchto VOP pred odoslaním záväznej internetovej objednávky predávajúcemu. Kupujúci odoslaním svojej záväznej objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky www.res.sk zároveň potvrdzuje, že sa so znením týchto VOP oboznámil a súhlasí s tým, že na práva a povinností zmluvných strán pri zmluvách uzatváraných na diaľku pri internetovom obchode predávajúceho sa budú aplikovať tieto VOP.

2.6. Od znenia VOP sa môžu strany výslovne odchýliť pri uzatváraní konkrétnej kúpnej zmluvy postupom podľa bodu III. týchto VOP.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci uverejňuje na svojej internetovej stránke www.res.sk sortiment tovaru, ktorý ponúka na predaj prostredníctvom internetového obchodu, a to s presným číselným označením každého tovaru, so stručným  uvedením hlavných vlastností tovaru a s označením ceny toho – ktorého tovaru. Na internetovej stránke je zároveň zverejnený cenník dodacích poplatkov ( nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a pod.) , ak k dodaniu tovaru nedôjde pri osobnom odbere kupujúceho v  stálej prevádzke predávajúceho na Peknej ul. č. 8 v Košiciach.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo sortiment tovaru, jeho ceny, ako aj ceny dodacích poplatkov kedykoľvek zmeniť. Svojou ponukou na internete je však predávajúci viazaný vo vzťahu ku konkrétnemu kupujúcemu po dobu najmenej 72 hodín odo dňa obdržania záväznej objednávky kupujúceho.

3.3. Kúpnu zmluvu pri internetovom obchode predávajúceho je možné uzatvoriť len na základe dobrovoľnej, záväznej internetovej objednávky kupujúceho, ktorá môže byť odoslaná len po stlačení tlačidla označeného čitateľným označením „ objednávka s povinnosťou platby“. Takto odoslaná objednávka kupujúceho odoslaná predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky www.res.sk po stlačení tlačidla označeného čitateľným označením „ objednávka s povinnosťou platby“, sa považuje za záväznú, t.j. za neodvolateľný návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.4. Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti:

3.3.1. Špecifikáciu kupujúceho. V prípade že je kupujúci fyzickou osobou – nepodnikateľom, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia,  bydlisko, a číslo telefónu. V prípade, že je kupujúci fyzickou osobou – podnikateľom, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH a číslo telefónu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho obchodné meno ( názov), sídlo, údaj o právnej forme, IČO, DIČ a  ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH, meno a priezvisko osoby oprávnenej uzatvárať kúpne zmluvy na tovar v mene kupujúceho a číslo telefónu.

3.3.2 Špecifikáciu tovaru spolu s návrhom kúpnej ceny Špecifikácia tovaru musí byť uskutočnená označením požadovaného tovaru jeho presným číselným označením produktu ( tovaru) z ponúkaného internetového sortimentu predávajúceho a  označením požadovaného počtu kusov z toho – ktorého požadovaného tovaru. Súčasne s  označením tovaru ( produktu) a  počtu požadovaných kusov z toho – ktorého tovaru bude špecifikovaná aj navrhovaná kúpna cena podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.

3.3.3. Špecifikáciu preferovaného spôsobu dodania tovaru spolu s návrhom dodacích poplatkov Predávajúci dodá tovar kupujúcemu len na územie Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný navrhnúť predávajúcemu požadované miesto dodania tovaru. Požadovaným miestom dodania tovaru môže byť prevádzka predávajúceho na Peknej ul. č. 8 v Košiciach ( samoodber), alebo iné miesto na území SR. V prípade požadovaného dodania tovaru na iné miesto, než prevádzka predávajúceho, je kupujúci zároveň povinný označiť požadovaný spôsob zaslania tovaru na požadované miesto ( dobierka, kuriérska služba). Súčasne s  vykonanou voľbou zaslania tovaru na požadované miesto bude špecifikovaná aj výška dodacích poplatkov podľa aktuálneho cenníka predávajúceho. Kupujúci je oprávnený navrhnúť predávajúcemu termín dodania tovaru. Navrhovaný termín dodania tovaru nesmie byť skorší ako 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po odoslaní záväznej objednávky kupujúcim, a/alebo pri dohodnutej platbe vopred skorší ako 14 dní odo dňa zaplate- nia zálohovej faktúry na účet predávajúceho. Ak kupujúci požadova- ný termín dodania tovaru predávajúcemu nenavrhne, alebo ho navrhne tak, že tento bude skorší ako 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni odoslania záväznej objednávky, alebo bude skorší ako 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zaplatení zálohovej faktúry na účet predávajúceho pri platbe vopred, má sa za to, že predávajúci má povinnosť dodať kupujúcemu dohodnutý tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.3.4. Špecifikáciu preferovaného spôsobu platby kúpnej ceny a dodacích poplatkov Kupujúci je oprávnený navrhnúť predávajúcemu preferovaný spôsob platby. Predávajúci v zásade akceptuje :* platbu vopred (na základe zálohovej faktúry) bezhotovostným prevodom* platbu v hotovosti pri osobnom odbere tovaru kupujúcim * platbu v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku* platbu v hotovosti pri doručení tovaru kuriérskou službou.

3.5. Kupujúci je povinný skontrolovať si správnosť svojej objednávky pred jej potvrdením a odoslaním. Odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.res.sk po stlačení tlačidla s označením „objednávka s povinnosťou platby“ sa objednávka kupujúceho stáva záväznou, t.j. záväzným, neodvolateľným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.6. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená okamihom elektronického potvrdenia záväznej objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho bez akýchkoľvek dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien v lehote najneskôr do 72 hodín odo dňa obdržania objednávky kupujúceho.

3.7. Ak sa predávajúci k potvrdenej a odoslanej objednávke kupujúceho nevyjadrí v lehote najneskôr do 72 hodín do dňa obdržania objednávky kupujúceho, má sa za to, že objednávka kupujúceho nebola akceptovaná a kúpna zmluva nevznikla.

3.8. Ak by potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho uskutočnené do 72 hodín od odobdržania odoslanej objednávky obsahovalo akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia, alebo navrhované zmeny, považuje sa takéto potvrdenie objednávky za nový návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takomto prípade bude kúpna zmluva uzatvorená až po akceptácii dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien predávajúceho zo strany kupujúceho.

3.9. Predávajúci nie je povinný, ani oprávnený dodať kupujúcemu požadovaný tovar len na základe odoslanej záväznej objednávky kupujúceho, ktorá nebola potvrdená predávajúcim, t.j. bez uzatvorenia kúpnej zmluvy.

IV. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy, riadne a včas. Dodanie tovaru zo strany predávajúceho je vždy podmienené zaplatením kúpnej ceny ( vrátane DPH) a dodacích poplatkov dohodnutým spôsobom.

4.2. V prípade dohodnutého osobného odberu tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho na Peknej ul. č. 8 v Košiciach, kupujúci neuhrádza dodacie poplatky. Tovar vrátane dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar mu bude odovzdaný rovnako, ako pri uzatvorení kúpnej zmluvy v obchode. Ak nedošlo k platbe vopred, zaplatenie kúpnej ceny je potvrdené len dokladom z registračnej pokladne predávajúceho.

4.3. V prípade dohodnutej platby vopred bezhotovostným prevodom je predávajújci povinný vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru na kúpnu cenu vrátane DPH a dodacie poplatky najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 kalendárnych dní, v tejto lehote musí byť zálohová platba už poukázaná na účet predávajúceho. Dodanie tovaru zo strany predávajúceho je podmienené riadnym a včasným zaplatením vystavenej zálohovej faktúry. Riadna faktúra – daňový doklad bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom.

4.4. V prípade dohodnutej platby v hotovosti pri dodaní tovaru je samotné dodanie tovaru zo strany predávajúceho ( resp. v jeho mene zo strany pošty, či kuriérskej služby) podmienené zaplatením celej kúpnej ceny (vrátane DPH) a dodacích poplatkov v hotovosti pri dodaní tovaru. Faktúra – daňový doklad vzťahujúca sa na tovar je dodávaná priamo s tovarom. Pri dodaní tovaru na dobierku je kupujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny priamo poštou. V prípade dodávania tovaru kuriérskou službou vydá kupujúcemu potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny kuriér.

4.5. Ak má byť podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy tovar dodaný na miesto určené kupujúcim ( t.j. ak sa nejedná o sammoodber kupujúcim v prevádzke predávajúceho), je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu vrátane dodacích poplatkov a tovar prevziať pri jeho dodaní.

4.6. O presnom termíne dodania tovaru pošle predávajúci, resp. kuriérska služba kupujúcemu spravidla avízo telefonicky, e-mailom, alebo sms správou.

4.7. Kupujúci je povinný dodaný tovar si dôkladne prezireť už pri jeho dodávaní. Akýhkoľvek chýbajúci tovar, či jeho časť, akýkoľvek poškodený tovar, alebo chýbajúci doklad vzťahujúci sa na tovar ( faktúra, návod na použitie a pod.) je povinný písomne reklamovať bezodkladne, ešte pri preberaní tovaru.

4.8. Prevzatím tovaru kupujúcim po zaplatení kúpnej ceny ( vrátane DPH) a dodacích poplatkov, prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare.

4.9. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny a dodacích poplatkov, ktorými sa podmieňuje dodanie tovaru, po dobu dlhšiu ako 5 dní, alebo v prípade omeškania kupujúceho s  prevzatím dodávaného tovaru, je predávajúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.10. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho podľa bodu 4.9. sa zmluva od počiatku zrušuje momentom účinnosti odstúpenia, za ktorý sa považuje doručenie odstúpenia od zmluvy kupujúcemu e-mailom, alebo odoslanie písomného odstúpenia od zmluvy na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke bez ohľadu na to, či kupujúci odstúpenie od zmluvy prevezme. Ak boli kúpna cena za tovar a dodacie poplatky zaplatené bezhotovostným prevodom vopred ( na základe zálohovej faktúry), je predávajúci povinný tieto vrátiť kupujúcemu do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.11. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho podľa bodu 4.9 je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluv a dodávaním tovaru kupujúcemu vznikla. Pod škodou sa rozumejú náklady na dodávanie tovaru, na skladovanie tovaru neprevzatého kupujúcim pri jeho dodaní vo výške 2 Eur za deň, a pod. Požadovaná náhrada škody musí byť predávajúcemu zaplatená najneskôr do 15 dní od jej uplatenia u kupujúceho.

V. Poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a jeho následkoch

5.1. Predávajúci poučuje kupujúceho o tom, že vzhľadom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim na diaľku pri internetovom obchode, má právo na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní počítajúc odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, kedy ho prevezme kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu. V prípade tovaru objednaného jednou objednávkou, ale dodávaného oddelene, je rozhodujúce prevzatie posledného tovaru. V prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo kusov je rozhodujúci moment prevzatia tovaru moment, kedy je prevzatý posledný diel alebo kus.

5.2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie tovaru, t.j. ešte pred prevzatím tovaru kupujúcim.

5.3. Odstúpene od zmluvy je možné uskutočniť jednoznačným písomným prejavom doručeným predávajúcemu v zákonnej lehote listom zaslaným poštou, alebo faxom. Ak je odstúpenie od zmluvy zasielané predávajúcemu poštou, považuje sa zákonná lehota za dodržanú aj v prípade, že odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu bolo v zákonnej lehote podané na poštovú prepravu.

5.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho je možné uskutočniť vo vzťahu k predávajúcemu aj e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho, a to aj prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného na internetovej stránke www.res.sk. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom vzorového formulára umiestneného na internetovej stránke je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu bezodkladne e-mailové potvrdenie o podaní odstúpenia od zmluvy.

5.5. Včasné odstúpenie kupujúceho od zmluvy je účinné momentom jeho doručenia predávajúcemu. Týmto momentom sa uzatvorená kúpna zmluva od počiatku zrušuje.

5.6. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení kupujúceho od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho predávajúci prijal na základe zrušenej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane dodacích poplatkov, nie však skôr ( predtým), ako je predávajúcemu vrátený kompletný tovar vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar ( záručný list, návod na obsluhu a pod.).

5.7. Po vrátení tovaru predávajúcemu budú zo strany predávajúceho vrátené kupujúcemu všetky platby uvedené v bode 5.6 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú inak bez účtovania ďalších poplatkov kupujúcemu.

5.8. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar, vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar (záručný list, návod na obsluhu a pod.) na svoje vlastné náklady najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak nebude tovar predávajúcemu vrátený v tejto lehote, stráca kupujúci nárok na odovzdanie tovaru predávajúcemu a na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny a dodacích poplatkov od predávajúceho.

5.9. Predávajúci je povinný prevziať od kupujúceho vrátený tovar, ak je vrátený kompletne, vrátane príslušenstva a dokladov na tovar sa vzťahujúcich, a to v  14 dňovej lehote po účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Prevzatie tovaru po uplynutí 14 dňovej lehoty na vrátenie tovaru zo strany kupujúceho, alebo prevzatie tovaru, ktorý nie je vrátený kompletný, vrátane všetkého príslušenstva a vrátane všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tovar, môže predávajúci odmietnuť.

5.10. Predávajúci môže kupujúcemu po odstúpení kupujúceho od zmluvy dobrovoľne, písomne navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. V takomto prípade nie je kupujúci povinný sám vracať predávajúcemu tovar v 14- dňovej lehote (body 5.8 až 5.9) na svoje náklady, a súčasne v takomto prípade nie je predávajúci oprávnený podmieňovať vrátenie všetkých platieb kupujúcemu vrátením tovaru. Na vyzdvihnutie tovaru predávajúcim, alebo ním poverenou osobou však nemá kupujúci automaticky právny nárok.

5.11. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru predávajúcemu zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

VI. Záruky

6.1. Tovar predávaný predávajúcim musí mať primeranú akosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Tovar musí byť zabalený do obalu, aký vyžaduje povaha tovaru.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe ( záruka).

6.3. Záručná doba je v zásade 24 mesiacov. V prípade spotrebného tovaru, ktorý sa rýchlo kazí resp. opotrebováva ( napr. perá) je záručná doba len v rozsahu stanovenom výrobcom takéhoto tovaru. Informácia o prísnejších zásadách záruky stanovených výrobcom, ako ustanovuje všeobecný predpis, bude uvedená na samotnom tovare, alebo v dokladoch vzťahujúcich sa na konkrétny tovaru.

6.4. Záruka v zákonnom rozsahu nemusí byť potvrdzovaná v osobitnom záručnom liste.

6.5. Vyhlásením v osobitnom záručnom liste potvrdenom predávajúcim môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu záruku vo väčšom rozsahu, než zaručuje zákon. V takomto prípade predávajúci v záručnom liste stanoví aj podmienky záruky.

6.6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

6.7. Záruka sa nikdy ( ani v zákonom rozsahu 24 mesiacov) nevzťahuje na vady:* spočívajúce v chýbajúcej súčasti tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,* spočívajúce v chýbajúcom doklade o kúpe tovaru ( faktúry), inom doklade vzťahujúcom sa na tovar, resp. chýbajúcom záručnej liste potvrdenom predávajúcim pri záruke sľubovanej vo väčšom rozsahu, ako je zákonná záručná doba, ak ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,* spočívajúce v zjavnom  poškodení tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,* spôsobené mechanickým alebo iným poškodením tovaru vplyvom vonkajšieho faktora, vrátane vplyvu vonkajšieho prostredia ( napr. používaním vo vlhkom, prašnom prosredí, prostredí, a pod. * spôsobené nesprávnym používaním tovaru, používaním na iný účel, nevhodným používaním s prihliadnutím na povahu tovaru alebo jeho nadmerným opotrebením, * spôsobené v dôsledku zásahu do tovaru, vrátane vykonávania jeho opravy, pokiaľ oprava nebola vykonaná subjektom určeným predávajúcim vrámci vykonávania záručných opráv.

VII. Postup pri uplatňovaní reklamácií (reklamačný poriadok)

7.1. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru je možné si uplatniť ( t.j. tovar reklamovať) počas záručnej doby v prevádzke predávajúceho na Peknej ul. č. 8 v Košiciach, ktorá je zároveň aj adresou sídla predávajúceho. Akékoľvek práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zanikajú, ak sa riadne neuplatnia u predávajúceho v záručnej dobe.

7.2. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú u predávajúceho len v prípade, že sú splnené súčasne všetky jej náležitosti, t.j. :* reklamácia je uplatnená v záručnej dobe* reklamácia je uplatnená písomne s presným popisom vady tovaru, s uvedením nároku, ktorý si kupujúci uplatňuje ( napr. zľava z kúpnej ceny, výmena tovaru za iný a pod.), a s presným označením kupujúceho vrátane kontaktnej adresy a telefónneho čísla. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, že je s kupujúcim spísaný reklamačný protokol. Reklamačný protokol je predávajúci povinný spísať s kupujúcim vždy, ak tovar reklamuje osobne priamo v jeho prevádzke kedykoľvek počas doby, kedy je prevádzka otvorená. Jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s potvrdením presného dátumu uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vydať.* predávajúcemu je predložený doklad o kúpe tovaru u predávajúceho. Takýmto dokladom je doklad z registračnej pokladne predávajúceho, alebo faktúra na tovar vystavená predávajúcim a doklad o jej úhrade, * reklamovaný tovar (vrátane príslušenstva a dokladov vzťahujúcich sa na tovar) je kompletný a predložený predávajúcemu* ak si kupujúci reklamuje tovar v záručnej dobe, ktorá presahuje zákonnú záručnú dobu, ak je spolu s tovarom predložený aj záručný list potvrdený predávajúcim.

7.3. Reklamáciu je možné uplatniť si u predávajúceho tiež zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho ( vrátane zaslania e-mailom) a zaslaním tovaru a ostatných požadovaných dokladov uvedených v bode 7.2 predávajújcemu na adresu jeho sídla na dobierku, alebo kuriérskou službou. Reklamácia sa považuje za uplatnenú u predávajúceho až doručením posledného z požadovaných dokumentov, resp. tovaru.

7.4. Predávajúci je povinný pri riadnom uplatnení reklamácie kupujúcemu vydať o uplatnení reklamácie potvrdenie, a to vo forme vydania jedného vyhotovenia spísaného reklamačného protokolu, alebo osobitným listom alebo e-mailom doručovaným bezodkladne po riadnom a úplnom uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.5. Po riadnom uplatnení reklamácie predávajúceho je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to s prihliadnutím na povahu uplatňovanej vady. V jednoduchých prípadoch je možné určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne ( napr. už v spísanom reklamačnom protokole), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. O určení spôsobu vybavenia reklamácie bude kupujúci oboznámený v zákonnej lehote písomne listom, alebo e-mailom na kontaktnú adresu uvedenú v reklamácii kupujúceho.

7.6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne po určení spôsobu jej vybavenia, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

7.7. Ak má tovar odstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

7.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia odstrániteľnej vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9. V prípade opätovného vyskytnutia sa tej istej odstrániteľnej vady po oprave tovaru, alebo v prípade výskytu väčšieho počtu odstrániteľných vád, pre ktoré nemôže kupujúci tovar riadne užívať, má kupujúci právo od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

7.10. Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, a pre túto vadu tovar nemožno riadne žívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.11. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu, odoslaním písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. K odoslaniu písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia dôjde na kontaktnú adresu kupujúceho uvedenú v písomnej reklamácii spravidla až po tom, čo si kupujúci neprevezme opravený tovar, nový tovar, kúpnu cenu alebo zľavu z kúpnej ceny na základe avíza predávajúceho zaslaného mu e-mailom, alebo sms – správou.

7.12. V prípade, že riadne uplatnená reklamácia nebude zo strany predávajúceho vybavená najneskôr do 30 dní od jej riadneho uplatnenia, je kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.13. Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do vybavenia reklamácie sa nezapočítava do záručnej doby. Ak dôjde v súvislosti s vybavením reklamácie k výmene tovaru, alebo niektorej jeho časti či príslušenstva, na vymenený tovar, jeho súčasť alebo príslušenstvo začína plynúť nová záručná doba.

7.14. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu náklady účelne vynaložené na riadne uplatnenie reklamácie, ak budú uplatnené v zákonnej lehote. Náhrada účelne vynaložených nákladov má byť poskytnutá kupujúcemu do 15 dní od ich riadneho uplatnenia a riadneho prekázania ich výšky.

VIII. Poučenie o možnosti podávať sťažnosti a podnety a možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

8.1. Kupujúci je oprávnený podávať predávajúcemu sťažnosti a podnety, a to písomne na adresu jeho sídla, e-mailom alebo faxom na adresy a čísla uvedené v čl. I  týchto VOP.8.2. Kupujúci ( spotrebiteľ) má právo obrátiť sa s návrhom na alternatívne riešenie prípadného sporu s predávajúcim na subjekt alternatívneho riešenia sporov zapísaného do zoznamu subjektov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

8.3. Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporu a možnosti podať návrh na alternatívne riešenie sporu sú dané prostredníctvom platformy na stránke www.spotrebitelskecentrum.sk.

IX. Ostatné a záverečné ustanovenia

9.1. Odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.res.sk dáva kupujúci predávajúcemu ako prevádzkovateľovi informačných systémov svoj súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v objednávke na účely zrealizovania obchodu, vystavenia, spracovania a zaúčtovania daňových dokladov, archivovania dokladov a na účely iných  s tým súvisiacich činností.

9.2. Odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.res.sk sa tieto VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a zakotvujú tak práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce im z konkrétneho zmluvného vzťahu, pokiaľ sa strany výslovne písomne v konkrétnej zmluve nedohodnú inak.

9.3. Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito VOP neupravenými sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka ( zákona č 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2016