Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok  ( „RP“)   platný pre zmluvy uzatvárané  so spoločnosťou  RES Promotion, s.r.o.   pri     internetovom  obchode, t.j. pri predaji tovaru na základe zmluvy  uzavretej na diaľku

I. Označenie predávajúceho

1.1. Predávajúcim   tovaru pri  kúpnych  zmluvách uzatváraných  na diaľku prostredníctvom internetovej stránky   www.res.sk  je spoločnosť :

RES Promotion, s.r.o.

so  sídlom:  Pekná  8, 040 01  Košice

IČO: 46 998 594

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.

oddiel Sro, vložka č. 31659/V

1.2. Bankové spojenie  predávajúceho je : 3110652257/0200

DIČ predávajúceho  je: 2023699315, IČ DPH: SK2023699315

1.3. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je: res@res.sk

Tel. číslo predávajúceho je: +421 55/6770 111

II. Postup pri uplatňovaní reklamácií

2.1. Právo zo zodpovednosti za vady   tovaru je možné si uplatniť   ( t.j. tovar reklamovať)  počas záručnej doby  v prevádzke  predávajúceho na Peknej  č. 8 v Košiciach, ktorá je zároveň aj adresou sídla predávajúceho.  Akékoľvek práva  zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zanikajú, ak sa  riadne  neuplatnia u predávajúceho  v záručnej dobe.

2.2. Reklamácia sa  považuje za  riadne  uplatnenú u predávajúceho  len v prípade, že sú  splnené  súčasne všetky  jej náležitosti, t.j. :

• reklamácia je uplatnená v záručnej dobe

• reklamácia     je uplatnená  písomne s presným popisom  vady  tovaru,  s uvedením nároku, ktorý si  kupujúci  uplatňuje  ( napr.  zľava z kúpnej ceny, výmena tovaru za iný a pod.), a s presným označením  kupujúceho vrátane kontaktnej adresy a telefónneho čísla.  Písomná forma  je zachovaná aj v prípade, že   je   s kupujúcim   spísaný reklamačný protokol. Reklamačný protokol    je predávajúci povinný   spísať s kupujúcim vždy, ak tovar reklamuje  osobne  priamo v jeho prevádzke   kedykoľvek  počas doby, kedy je prevádzka otvorená.  Jedno vyhotovenie reklamačného protokolu  s potvrdením presného dátumu uplatnenia reklamácie   je predávajúci povinný kupujúcemu vydať.

• predávajúcemu je predložený  doklad o kúpe tovaru u predávajúceho.  Takýmto dokladom je doklad z registračnej pokladne predávajúceho,  alebo faktúra na tovar  vystavená  predávajúcim a doklad o jej úhrade,

• reklamovaný tovar  (vrátane príslušenstva a dokladov vzťahujúcich sa na tovar)  je  kompletný  a  predložený  predávajúcemu

• ak si kupujúci  reklamuje tovar v záručnej dobe, ktorá   presahuje zákonnú záručnú dobu,  ak je   spolu s tovarom  predložený  aj záručný list potvrdený predávajúcim.

2.3. Reklamáciu je možné uplatniť si u predávajúceho tiež  zaslaním  písomnej reklamácie  na adresu  predávajúceho  ( vrátane   zaslania  e-mailom)  a zaslaním   tovaru  a ostatných požadovaných dokladov uvedených v bode 7.2 predávajúcemu na adresu  jeho sídla   na dobierku, alebo kuriérskou službou.  Reklamácia sa považuje za uplatnenú   u predávajúceho až doručením posledného z požadovaných dokumentov, resp. tovaru.

2.4. Predávajúci je povinný pri riadnom uplatnení reklamácie kupujúcemu vydať o uplatnení reklamácie potvrdenie,   a to vo forme  vydania jedného vyhotovenia    spísaného reklamačného protokolu,   alebo  osobitným listom alebo e-mailom doručovaným bezodkladne po riadnom a úplnom  uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom  o vybavení reklamácie.

2.5. Po riadnom uplatnení reklamácie  predávajúceho je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to s prihliadnutím  na povahu uplatňovanej vady.   V jednoduchých prípadoch  je možné určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne  ( napr. už v spísanom reklamačnom protokole), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru,  je predávajúci povinný  určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa  riadneho uplatnenia reklamácie.  O určení spôsobu vybavenia reklamácie  bude  kupujúci  oboznámený v zákonnej   lehote písomne    listom, alebo e-mailom  na  kontaktnú adresu uvedenú   v reklamácii  kupujúceho.

2.6. Predávajúci je  povinný vybaviť  reklamáciu bezodkladne  po určení spôsobu jej vybavenia, najneskôr však  do 30 dní  odo dňa riadneho uplatnenia  reklamácie.

2.7. Ak  má tovar odstrániteľnú vadu, za ktorú  predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho  uplatnenia reklamácie.

2.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia odstrániteľnej  vady vymeniť vadný tovar za  bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.9. V prípade opätovného  vyskytnutia sa tej istej odstrániteľnej vady po oprave tovaru, alebo v prípade výskytu  väčšieho  počtu  odstrániteľných  vád, pre  ktoré nemôže kupujúci   tovar riadne užívať,  má kupujúci právo  od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť  a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

2.10. Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá,     a pre túto vadu tovar nemožno  riadne žívať ako tovar bez vady,  má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá však nebráni  riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci  právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.11. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním  opraveného tovaru  kupujúcemu, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu,  odoslaním písomnej  výzvy   kupujúcemu   na prevzatie plnenia, alebo  odôvodneným zamietnutím reklamácie.   K odoslaniu písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia   dôjde  na  kontaktnú adresu  kupujúceho  uvedenú v písomnej reklamácii spravidla  až po tom, čo si  kupujúci  neprevezme  opravený tovar,  nový tovar, kúpnu cenu alebo zľavu z kúpnej ceny    na základe    avíza predávajúceho   zaslaného mu e-mailom, alebo sms – správou.

2.12. V prípade, že  riadne uplatnená reklamácia nebude    zo strany predávajúceho vybavená najneskôr   do 30 dní od jej riadneho uplatnenia, je kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

2.13. Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do vybavenia reklamácie  sa nezapočítava do záručnej doby. Ak dôjde  v súvislosti s vybavením reklamácie k výmene tovaru, alebo niektorej jeho časti či príslušenstva,     na vymenený tovar, jeho súčasť alebo príslušenstvo začína  plynúť nová záručná doba.

2.14. V prípade oprávnenej reklamácie  je predávajúci   povinný nahradiť kupujúcemu náklady účelne vynaložené   na   riadne uplatnenie reklamácie,  ak budú uplatnené v zákonnej lehote.  Náhrada  účelne vynaložených nákladov    má byť poskytnutá kupujúcemu do 15 dní  od ich riadneho  uplatnenia a riadneho preukázania ich výšky.

III. Záverečné ustanovenia

3.1. Ustanovenia tohto RP bližšie špecifikujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z uplatnenia  práv  zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného  u predávajúceho pri internetovom obchode.

3.2. Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmto RP neupravenými sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych  predpisov, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka ( zákona č 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona č. 102/2014 Z.z.     o ochrane spotrebiteľa  pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

3.3. Tento RP  nadobúda účinnosť  dňa 1.4.2016